สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. ส่วนประกอบของเลือดมีหน้าที่และความสำคัญแตกต่างกัน และสร้างมาจากไขกระดูก

2.หลอดเลือดมี 3 ชนิด ได้แก่ หลอดเลือดอาร์เทอรี หลอดเลือดเวน และหลอดเลือดฝอย ซึ่งหลอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1บรรยายโครงสร้างและ หน้าที่หลอดเลือด และเลือด

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ชั่วโมง ระบบหมุนเวียนเลือด 1
เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด (1) วันที่ 3 ส.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)