สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. สารละลายที่เกิดจากสารที่มีสถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณมากที่สุดจัดเป็นตัวทำละลาย

2. สารละลายที่เกิดจากสารที่มีสถานะต่างกัน สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลายจัดเป็นตัวทำละลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายองค์ประกอบและสถานะของสารละลาย

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบงานองค์ประกอบของสารละลาย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สารละลาย
ชั่วโมง สารละลาย
เรื่อง สารละลาย(2) วันที่ 2 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)