สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. สารละลายองค์ประกอบ คือ ตัวทำละลาย และตัวละลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 ทดลองและอธิบายองค์ประกอบของสารละลาย

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินจากการตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สารละลาย
ชั่วโมง สารละลาย
เรื่อง สารละลาย(1) วันที่ 2 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)