สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศึกษาการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในแต่ละรูปแบบ รูปแบบของงานทัศนศิลป์ นิยมถ่ายทอดความงาม

เป็น ๓ รูปแบบ คือ รูปแบบเหมือนจริง (Realistic) รูปแบบแบบตัดทอน (Distortion) และรูปแบบตามความรู้สึก (Abstraction)

วิธีการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์ลักษณะการถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์มี ๓ ลักษณะ ได้แก่ การถ่ายทอดงานจิตรกรรม (Painting)

การถ่ายทอดงานประติมากรรม (Sculpture) และการถ่ายทอด(Architecture)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. วัตถุประสงค์

ด้านความรู้       1. รูปแบบของงานทัศนศิลป์

                         2. การถ่ายทอดแนวคิดในงานทัศนศิลป์

ทักษะ

1. เขียนอธิบายการวิเคราะห์

2. พูดนำเสนอการจำแนกประเภทและการเปรียบเทียบ

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

          1 วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

          2 เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

          3 เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                   2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

      3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

 

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์
เรื่อง ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ วันที่ 13 ก.ค. 63 (มีใบงาน)