สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ถ้า  a, b  เป็นความยาวด้านประกอบมุมฉาก

             ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

       c    เป็นความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

             ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

จะได้ว่า   c2  =   a2  +  b2

 
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้

ตัวชี้วัด   ม.2/5  เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ ปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถหาความยาวด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เมื่อกำหนดความยาวให้สองด้านได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                    1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                   2. ตรวจใบงานที่ 3 เรื่อง การหาความยาวด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 2

                   3. นักเรียนประเมินตนเอง

2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจใบงานที่ 2

                   2. ใบงานที่ 3 เรื่อง การหาความยาวด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 2

3 เกณฑ์

                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

                   2. นักเรียนมีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ชั่วโมง สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
เรื่อง สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (2) วันที่ 13 ก.ค. 63 (มีใบงาน)