สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.คำศัพท์เกี่ยวกับชื่อวิชาเรียนต่างๆ ได้แก่  art, mathematics, English, science, computer, Thai,music, history, Physical Education, Health Education, social studies

2.โครงสร้างการถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาที่เรียนแสดงความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ 

     Q:  What is your favorite subject?

     A:  My favorite subject is math.

     Q:  Do you like science?

     A:  No, I don’t. / Yes, I do.

     Q: What subject do you like?

     A:  I like English but I don’t like math.

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อวิชาเรียนต่างๆ ได้

2. พูดถาม-ตอบแสดงความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อวิชาที่เรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์

2.สังเกตจากความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 1 ถาม-ตอบแสดงความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อวิชาที่เรียน

3.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Interests
ชั่วโมง My favorite subject
เรื่อง My favorite subject 1 ก.ค. 63 (มีใบงาน)