สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของแต่ละช่วงวัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  พ 1.1 ม.3/1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาในแต่ละวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของวัยของตนเองได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

  คิดเปรียบเทียบการเจริญเติบโตจากอดีตถึงปัจจุบันตนเองได้

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

  2. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรม

  1.2 ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบสังเกต (รูบิค)

3. เกณฑ์

  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ/ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง
เรื่อง ปฐมนิเทศ/ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง 14 ก.ค.63 (มีใบความรู้ และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)