สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา ช่วยส่งเสริมให้ศาสนาสามารถสืบทอดได้สืบไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.3/7 นำเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอภิปราย องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา หน้าที่ชาวพุทธได้

2. นักเรียนสามารถสร้างแนวทางในการปลูกจิตสำนึกด้านการบำรุงวัดและพุทธสถานได้

3. นักเรียนเห็นความสำคัญขององค์กรชาวพุทธ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

   1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 17

 2. เครื่องมือ

   2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

   2.2 คำถาม

   2.3 ใบงานที่ 17

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่ชาวพุทธ
ชั่วโมง การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
เรื่อง การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา 9 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ