สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดสังคมที่สงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ส 1.1 ส.3/3 อภิปรายความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสัมมนาได้

3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำกิจกรรมที่ 4

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

   2.2 คำถาม

  2.3 กิจกรรมที่ 4

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่ชาวพุทธ
ชั่วโมง สัมมนาพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง สัมมนาพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 31 ส.ค. 63
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ