สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  วันสำคัญทางพุทธศาสนามีการแฝงหลักธรรมเพื่ออบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

2.ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้

3. นักเรียนเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 15

2. เครื่องมือ

   2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

   2.2 คำถาม

  2.3 ใบงานที่ 15

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่ชาวพุทธ
ชั่วโมง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 26 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)