สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   สติ คือ ความระลึกรู้ในสิ่งที่กำลังกระทำ ส่งผลให้สิ่งต่าง ๆ ที่กระทำเกิดความถูกต้องไม่ผิดพลาด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

2.ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตเจริญปัญญาได้

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติการบริหารจิตเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4 ที่เน้นอานาปานสติ

3. นักเรียนเห็นคุณค่าของการบริหารจิตเจริญปัญญาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 14

2. เครื่องมือ

   2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 ใบงานที่ 14

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่ชาวพุทธ
ชั่วโมง การบริหารจิตเจริญปัญญา
เรื่อง การบริหารจิตเจริญปัญญา 24 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)