สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   ศาสนพิธีเป็นประเพณีที่ดีงาม เป็นเอกลักษณ์ของชาติอีกทั้งยังช่วยให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ผู้ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

2.ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของศาสนพิธี  บุญพิธี งานมงคล  งานอวมงคลได้

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอนงานบุญพิธีได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนเห็นคุณค่าของศาสนพิธี

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 13

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

   2.3 ใบงานที่ 13

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่ชาวพุทธ
ชั่วโมง ศาสนาพิธี
เรื่อง ศาสนาพิธี 21 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)