สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 พุทธศาสนสุภาษิตเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติอยู่ในคุณงามความดี และไม่ประมาท มีสติในทุกการกระทำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

2.ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตที่กำหนดได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต

3. นักเรียนสามารถนำข้อคิดที่ได้จากพุทธศาสนสุภาษิตที่กำหนดให้ไปใช้

4. นักเรียนสามารถอภิปรายถึงคุณค่าของพุทธศาสนสุภาษิตได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 10

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

   2.3 ใบงานที่ 10

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต
ชั่วโมง พุทธศาสนสุภาษิต
เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต 14 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ