สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การรู้และเข้าใจในเรื่องพระไตรปิฏกในส่วนต่าง ๆ จะช่วยทำให้เกิดความดีงาม ความเจริญ และสามารถนำความสุขสู่ชีวิตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรม

2.ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย โครงสร้างสาระสำคัญของพระไตรปิฎกได้

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสำคัญของพระไตรปิฎกที่มีต่อพระพุทธศาสนา

3. นักเรียนสามารถอธิบายถึงคุณค่าและความสำคัญของพระไตรปิฎก

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำกิจกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 กิจกรรม

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต
ชั่วโมง พระอภิธรรมปิฎก
เรื่อง พระอภิธรรมปิฎก 7 ส.ค. 63
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ