สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การรู้และเข้าใจในเรื่อง หลักธรรม จะช่วยทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

2.ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของนิโรธถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของหลักธรรมอัตถะ 3 ได้ถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมอัตถะ 3

4. อภิปรายคุณค่าของนิโรธได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 8

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 ใบงานที่ 8

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต
ชั่วโมง นิโรธ (อัตถะ 3)
เรื่อง นิโรธ (อัตถะ 3) 5 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ