สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การรู้และเข้าใจในเรื่อง ประพฤติธรรมมีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล และสนทนาธรรมตามกาล ในมงคล 38 จะช่วยทำให้เกิดความดีงาม ความเจริญ และสามารถนำความสุขสู่ชีวิตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

2.ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการนำมงคล 38 ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวคิดสำคัญของมงคล 38 ในเรื่อง มีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล  และสนทนาธรรมตามกาล ได้อย่างมีเหตุผล

3. นักเรียนสามารถบอกคุณค่าของหลักธรรมเรื่อง มงคล 38

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 7

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 ใบงานที่ 7

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต
ชั่วโมง มงคล 38
เรื่อง มงคล 38 3 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ