สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การสืบทอดศาสนาให้คงอยู่ เป็นหน้าที่ของสาวก ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่และคำสอนของแต่ละศาสนาอย่างเคร่งครัด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

2.ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและองค์ประกอบของอุบาสกธรรม 7 ได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการนำหลักธรรมอุบาสกธรรม 7 ไปใช้ได้ถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถอภิปรายคุณค่าของหลักธรรม อุบาสกธรรม 7 ต่อการดำเนินชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบกิจกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 ใบกิจกรรม

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต
ชั่วโมง อุบาสกธรรม 7
เรื่อง อุบาสกธรรม 7 31 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ