สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การนำหลักธรรมคำสอนมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ย่อมก่อ ให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรม

2.ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและองค์ประกอบของ สัปปุริสธรรม 7 ได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรม สัปปุริสธรรม 7 ได้อย่างเหมาะสม

3. นักเรียนสามารถบอกถึงคุณค่าของหลักธรรม สัปปุริสธรรม 7 ต่อการดำเนินชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำกิจกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต
ชั่วโมง มรรค (สัปปุริสธรรม 7)
เรื่อง มรรค (สัปปุริสธรรม 7) 24 ก.ค. 63