สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สิ่งสำคัญของการขจัดทุกข์ คือการรู้วิธีการแก้ไขทุกข์ให้ตรงประเด็นตามหลักคำสอนของศาสนา  เพื่อให้จิตใจปราศจากความทุกข์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของมรรคได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการนำมรรค 8 ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3. นักเรียนสามารถเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมรรคมีองค์ 8

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงาน

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 เอกสารใบงาน

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต
ชั่วโมง มรรค (มรรค 8 ปัญญา 3 อธิปไตย 3 )
เรื่อง มรรค (มรรค 8 ปัญญา 3 อธิปไตย 3 ) 22 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)