สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เมื่อทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์แล้วหลีกเลี่ยงหรือละการกระทำนั้น พร้อมทั้งนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันย่อมส่งผลให้ชีวิตมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.  ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

2.  ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของสมุทัย วัฏฏะ 3 ปปัญจธรรม 3 พร้อมทั้งองค์ประกอบได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถนำหลักวัฏฏะ 3 ปปัญจธรรม 3 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3. นักเรียนสามารถเห็นประโยชน์ของหลักธรรมในหมวดของสมุทัยต่อการนำไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงาน

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 เอกสารใบงาน

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต
ชั่วโมง สมุทัย
เรื่อง สมุทัย 20 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)