สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การรู้และเข้าใจในเรื่อง ทุกข์ จะช่วยทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1. ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

2. ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของทุกข์ และขันธ์ 5 ได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถนำหลักขันธ์ 5 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3. นักเรียนสามารถอธิบายถึงคุณค่าของการนำหลักธรรมในหมวดของทุกข์ต่อการดำเนินชีวิตได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป              

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต
ชั่วโมง ทุกข์
เรื่อง ทุกข์ 17 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)