สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   พระสงฆ์คือ นักบวชในพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสองของพระพุทธเจ้าย่อมได้รับความเคารพนับคือจากศาสนิกชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายและคุณค่าสังฆคุณ 9 ได้

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์อย่างเหมาะสมตามหลักสังฆคุณ 9

3. นักเรียนเห็นความสำคัญของพระสงฆ์ในฐานะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาตามหลักสังฆคุณ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต
ชั่วโมง สังฆคุณ 9
เรื่อง สังฆคุณ 9 15 ก.ค. 63