สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา คือ ตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอดแทรกความเชื่อ คำสอน รวมถึงพุทธประวัติที่สามารถศึกษาและนำคำสอนไปปฏิบัติเพื่อเกิดความสงบสุขแก่ตนเองและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.3/4 วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถเขียนลักษณะของพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดของตนได้ถูกต้อง

3. นักเรียนเห็นคุณค่าของการศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และสามารถบอกประโยชน์ของการศึกษาพระพุทธรูปปางต่าง ๆ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
เรื่อง พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ 3 ก.ค. 63
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ