สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย เกิดจากความศรัทธาและสันติสุขจากการปฏิบัติตามหลักคำสอน ส่งผลให้พระพุทธศาสนาได้รับความนิยมในหลายประเทศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.3/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถระบุเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังประเทศนั้น ๆ

3. นักเรียนสามารถนำเสนอวิธีการส่งเสริมการนับถือพระพุทธศาสนาของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 

การวัดผลและประเมินผล

1.วิธีการ

  1.1  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2  ตรวจใบงาน

2.เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย
เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย 1 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)