สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวตนเอง และประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเองทำให้การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ มีเหตุผลและมีความน่าเชื่อถือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์

2. ตั้งประเด็นในการศึกษาประวัติศาสตร์

3. เห็นความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

 

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 1 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)