สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่า

      1. พิจารณาสารอย่างละเอียด แล้วแยกแยะสารเพื่อให้มองเห็นรูปแบบ ประเภท เนื้อเรื้อง สาระสำคัญ แง่คิด และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารนั้น

      2. วินิจฉัยลักษณะ คุณค่า ประโยชน์ ส่วนดี ส่วนบกพร่อง และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามลักษณะของสารนั้น ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามลักษณะของสารมาประกอบการวินิจฉัย เช่น การเปรียบเทียบ การยกตัวอย่าง การกล่าวถึงสิ่งที่เคยเกิดมาแล้ว เป็นต้น

      3. ตีความและประเมินค่าสารในหัวข้อ ดี มีความสำคัญ มีประโยชน์ เกิดความงดงาม มีความเที่ยงธรรม เป็นสิ่งจำเป็น มีค่านิยมสูง หรือไม่อย่างไร

      ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสารเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจเฉพาะบุคคล รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลประกอบด้วยเหตุผลที่ถูกต้องมาพินิจพิจารณา ดังนั้น ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสารจึงควรระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งกับความรู้สึกนึกคิดของคนส่วนใหญ่ในสังคมที่มีทั้งความถูกต้องและความไม่ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่นได้

2. วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. สังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย บทกวีที่ชื่นชอบ
ชั่วโมง การอ่านตีความบทกวี และการสรุปความรู้ ข้อคิด จากบทประพันธ์
เรื่อง การอ่านตีความบทกวีและการสรุปความรู้ ข้อคิด จากบทประพันธ์ 28 ต.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)