สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้คำและกลุ่มคำ

คำเป็นสารที่ผู้พูดหรือผู้เขียนเจตนาสื่อไปยังผู้ฟังหรือผู้อ่าน คำทุกคำจึงมีความหมาย ซึ่งอาจจะมีความหมายโดยตรง และคำที่มีความหมายโดยนัย(เชิงเปรียบเทียบ หรือ นัยประหวัด)

1. คำที่มีความหมายโดยตรง หมายถึง คำที่มีความหมายตามตัวอักษร ตัวอย่างคำที่มีความหมายโดยตรง  เช่น กิน เคี้ยว และกลืนลงกระเพาะ

2. คำที่มีความหมายโดยนัย หมายถึง คำที่มีความหมายไม่ตรงตามความหมายตามตัวอักษร
แต่มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ส่งสารมีเจตนาส่งไปยังผู้รับเพื่อตีความเชิงเปรียบเทียบเองตัวอย่างคำที่มีความหมายโดยนัย เช่น กิน  ฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอรัปชั่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. อธิบายความหมายของคำที่มีความหมายโดยตรง และโดยนัย

       2. แปลความตีความ และใช้คำได้ถูกต้องตรงความหมาย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. สังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
ชั่วโมง คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
เรื่อง คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย 30 ก.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม