สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระดับของภาษา หมายถึง ความลดหลั่นของถ้อยคำและการเรียบเรียงถ้อยคำที่ใช้โดยพิจารณาตามโอกาสหรือกาลเทศะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้สื่อสารระดับภาษาสามารถจำแนกตามประเภทของการใช้ได้ ดังนี้

1. ภาษาระดับพิธีการ

2. ภาษาระดับทางการ หรือ อาจเรียกว่า ภาษาทางการ / ภาษาราชการ

3. ภาษาระดับกึ่งทางการ 

4. ภาษาระดับไม่เป็นทางการ 

5. ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปาก 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้ภาษาสื่อสารได้ถูกต้องตามระดับ

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย จับใจจับตาหาความสำคัญ
ชั่วโมง ระดับภาษา
เรื่อง ระดับภาษา (1) 22 ก.ค 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม