สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ข้อคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

นิทานคำกลอนเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ เป็นนิทานคำกลอนที่สนุกสนานชวนให้ติดตาม ในขณะที่ผู้อ่านเพลิดเพลินกับเรื่องราว กวียังได้สอดแทรกแนวคิดหรือข้อคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ ดังนี้

          1.1 ความมีน้ำใจและเสียสละให้ผู้อื่นเป็นสิ่งควรทำ

          1.2 ชีวิตคู่ที่ไม่ได้เกิดจากความรักไม่ได้เกิดจากความเต็มใจย่อมไม่ยั่งยืน

          1.3 บิดามารดาคือตัวอย่างที่ดีสำหรับบุตร

          1.4 การทำงานร่วมกันต้อนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สรุปความรู้และข้อคิดได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่อ่าน

2. อธิบายการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย จับใจจับตาหาความสำคัญ
ชั่วโมง พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (4) 16 ก.ค 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู