สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ความเป็นมาของเรื่อง

          นิทานคำกลอน เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ เป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรมชิ้นเอกของสุนทรภู่

2. ประวัติผู้แต่ง

          สุนทรภู่ กวีสำคัญสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เกิดวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 เวลา ๐8.00 น.

3. ลักษณะคำประพันธ์

          คำประพันธ์ในเรื่อง พระอภัยมณี เป็น กลอนสุภาพ  ทั้งหมด ด้วยเป็นความถนัดอย่างพิเศษของกวีผู้นี้ ภาษาที่ใช้มีความเรียบง่ายตามแบบฉบับของสุนทรภู่

มีสัมผัสในไพเราะงดงาม

4. เรื่องย่อ

          กล่าวถึงพระอภัยมณีอยู่กับนางผีเสื้อจนมีบุตรชาย หน้าตาเหมือนพระบิดา แต่ดวงตาแดงดังสุรีย์ฉาย(พระอาทิตย์) มีกำลังดังพระยาคชาพลาย(ช้าง) มีเขี้ยวคล้ายชนนีมีศักดา(อำนาจ) พระบิดามีความรักใคร่เลี้ยงดูมาจนอายุได้แปดปี จึงให้ชื่อว่าสินสมุทร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของคำศัพท์จากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

2. สรุปบทนำเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

3. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจากบทนำเรื่องและอ่านออกเสียงบทร้อยกรองจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี

    ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. ถอดคำประพันธ์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย จับใจจับตาหาความสำคัญ
ชั่วโมง พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
เรื่อง พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (1) 9 ก.ค 63 (มีใบงานประกอบการสอน)