สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนรหัสลำลอง การออกแบบการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมทำงานแบบวนซํ้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

  ว ๔.๒  ป. ๕/๒ ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่ายตรวจหา ข้อผิดพลาดและแก้ไข

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. ออกแบบชิ้นงานได้

        2. เขียนรหัสลำลองและสตอรีบอร์ดได้ถูกต้องโปรแกรมโดยใช้คำสั่งแบบเงื่อนไขได้ผลลัพธ์ถูกต้อง

        3. มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.  การตอบคำถามในชั้นเรียน

2.  การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโปรแกรม
ชั่วโมง การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน
เรื่อง การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน(4) 25 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ