สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนรหัสลำลอง      การออกแบบ    การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข          การ เขียนโปรแกรมทำงานแบบวนซ้ำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

        ว ๔.๒ ป. ๕/๒     ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มี การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อย่างง่าย ตรวจหา ข้อผิดพลาดและแก้ไข

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1.  การออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน

        2. เขียนโปรแกรมสร้างชิ้นงานได้ตาม ความต้องการ

        3.ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1.  การตอบคำถามในชั้นเรียน

2.  การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโปรแกรม
ชั่วโมง การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน
เรื่อง การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน(3) 18 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ