สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เขียนรหัสลำลอง และเขียนโปรแกรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

  ว ๔.๒  ป. ๕/๒ ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่ายตรวจหา ข้อผิดพลาดและแก้ไข

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน

2. เขียนรหัสลำลองและสตอรีบอร์ดได้ถูกต้อง

3. มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.  การตอบคำถามในชั้นเรียน

2.  การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโปรแกรม
ชั่วโมง การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน
เรื่อง การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน(1) 4 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ