สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในการแก้ปัญหา  มักจะมีการทำงานแบบเดียวกันซ้ำกันหลายครั้ง ในการเขียนโปรแกรม Scratch จะมีบล็อก คำสั่งที่ใช้ในการทำงานแบบวนซ้ำที่ช่วยให้เขียนโปรแกรมแก้ปัญหาได้สั้น      กระชับ  และเข้าใจง่าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ว๔.๒  ป. ๕/๒ ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่ายตรวจหา  ข้อผิดพลาดและแก้ไข

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. การเขียนโปรแกรมแบบวนซำ้

        2. เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งวนซำ้ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง

        3. มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.  การตอบคำถามในชั้นเรียน

2.  การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโปรแกรม
ชั่วโมง การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ(2) 3 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ