สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับเพื่อแก้ปัญหาด้วยคำสั่งพื้นฐานในโปรแกรม  Scratch  และการทำงานตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การกดธงเขียวเพื่อเริ่มต้นการทำงาน การควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครโดยกดปุ่มลูกศร บนแป้นพิมพ์ การคลิกที่ตัวละคร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

 ว    ๔.๒     ป. ๕/๒ ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่ายตรวจหา  ข้อผิดพลาดและแก้ไข

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1.  เขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละคร   

        2.  เขียนโปรแกรมแบบลำดับได้ผลลัพธ์ถูกต้อง

        3.  มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.  การตอบคำถามในชั้นเรียน

2.  การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโปรแกรม
ชั่วโมง การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ
เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ(3) 19 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ