สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับเพื่อแก้ปัญหาด้วยคำสั่งพื้นฐานในโปรแกรมScratch         และการทำงานตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การกดธงเขียวเพื่อเริ่มต้นการทำงาน การควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครโดยกดปุ่มลูกศร บนแป้นพิมพ์ การคลิกที่ตัวละคร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ว    ๔.๒     ป. ๕/๒

ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่ายตรวจหา  ข้อผิดพลาดและแก้ไข

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  เขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละคร   

2.  เขียนโปรแกรมแบบลำดับได้ผลลัพธ์ถูกต้อง

3.  มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.  การตอบคำถามในชั้นเรียน

2.  การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโปรแกรม
ชั่วโมง การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ
เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ(1) 5 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ