สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทำให้เข้าใจการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำรงชีวิต  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

อธิบายความสัมพันธ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้

2. อธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การเข้าร่วมกิจกรรม

2. การทำใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส14102 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของกลุ่มอาเซียน
เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อประเทศ (28 ก.พ. 2563)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์