สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านพันธุศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่

            1. ด้านเกษตรกรรม เช่น

   - การคัดเลือกพันธุ์ผสม จะได้พันธุ์สัตว์ที่เป็นพันธุ์แท้ ซึ่งเป็นผลจากการผสมในสายพันธุ์เดียวกัน

   - การโคลน จะได้สัตว์ที่มีคุณสมบัติเหมือนเดิม เช่น กบ แกะ โค

                - การใช้พันธุวิศวกรรม จะได้สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น และทนต่อสิ่งแวดล้อมและโรคต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เช่น โคที่ผลิตโปรตีนในน้ำนมได้มากขึ้น

            2. ด้านอุตสาหกรรม เช่น

                - การถ่ายฝากตัวอ่อน ทำให้เพิ่มปริมาณและคุณภาพของโคนมและโคเนื้อ

                - ผลิตฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์

            3. ด้านอุตสาหกรรมอาหาร เช่น

                - ผลผลิตจากด้านเกษตรกรรม ทำให้เกิดอุตสาหกรรมอาหารประเภทต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น การแช่แข็ง การทาอาหารกระป๋อง การแปรรูปอาหารในรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

            4. ด้านการแพทย์

                -  การผลิตฮอร์โมน สร้างวัคซีน ผลิตวิตามินและยาปฏิชีวนะ ซึ่งมีคุณภาพที่ดี ปลอดภัย
และมีปริมาณมากเพียงพอกับผู้ป่วย

                - การตรวจสอบสภาวะพันธุกรรมของโรคต่าง ๆ จากการผลิตชิ้นส่วนของยีน เพื่อตรวจสอบโรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจาง สภาวะปัญญาอ่อน ยีนที่อาจทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็ง เป็นต้น

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                   1. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

           จุดประสงค์การเรียนรู้ 

                 เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายการนำความรู้ด้านพันธุศาสตร์ไปใช้ในด้านการแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรมได้

 

การวัดผลและประเมินผล

            1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

            2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์
เรื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์ 3 มี.ค. 63
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร