สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมจากหน่วยพันธุกรรมหรือยีน ได้แก่ โรคท้าวแสนปม โรคธาลัสซีเมีย โรคผิวเผือก โรคฮีโมฟีเลีย เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                   1. อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

          จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

                   1. อธิบายลักษณะและอาการเบื้องต้นของโรคธาลัสซีเมีย, ลักษณะผิวเผือก, โรคท้าวแสนปม, โรคตาบอดสี และโรคฮีโมฟีเลียได้

                   2. ยกตัวอย่างแนวทางในการลดการเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมจากยีนได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง ความผิดปกติทางพันธุกรรมจากยีน
เรื่อง ความผิดปกติทางพันธุกรรมจากยีน (1) 28 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร