สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การข่มร่วมกัน คือ ยีนที่ควบคุมลักษณะนั้น ๆ จะไม่ข่มซึ่งกันและกัน แต่จะแสดงยีนเด่นร่วมกัน เช่น การลักษณะของหมู่เลือด ABO ส่วนลักษณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศ คือ ลักษณะที่มีโอกาสแสดงออกในเพศชายและเพศหญิงต่างกัน เนื่องจาก มีอิทธิพลของฮอร์โมนเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น โอกาสการมีศีรษะล้านในเพศชายที่มากกว่าในเพศหญิง เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

              1. อธิบายความสำคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอและกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรรม

      จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

                   1. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบข่มร่วมกัน และลักษณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศได้

                   2. ใช้แผนภาพและตารางพันเนตต์ในการหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของการเกิดหมู่เลือดและศีรษะล้านได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในสมุด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง ส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล
เรื่อง ส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล (2) 25 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร