สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ฟีโนไทป์ คือ ลักษณะที่สามารถสังเกตเห็นได้ ถูกควบคุมโดยจีโนไทป์ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สามารถเขียนแสดงด้วยการใช้แผนภาพและการใช้ตารางพันเนตต์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

             1. อธิบายความสำคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอและกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรรม

      จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

            1. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้

            2. ใช้แผนภาพและตารางพันเนตต์ในการหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกจากการผสมโดยพิจารณา 1 ลักษณะได้

การวัดผลและประเมินผล

            1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

            2. การตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง ส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล
เรื่อง ส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล (1) 25 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร