สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่อยู่นอกเหนือจากการค้นพบของเมนเดล มีหลายชนิด เช่น การข่มไม่สมบูรณ์ การข่มร่วม มัลติเปิลแอลลีล พอลียีน ลักษณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                   1. อธิบายความสำคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอและกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรรม

          จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

                  1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่อยู่นอกเหนือจากการค้นพบของเมนเดล

                  2. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่อยู่นอกเหนือจากการค้นพบของเมนเดล

การวัดผลและประเมินผล

           1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

           2. การตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 21 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร