สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ดีเอ็นเอ (DNA; deoxy ribonucleic acid) เป็นสารพันธุกรรมที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต มีลักษณะเป็นเกลียวคู่ (double helix) และเป็นสายยาว ประกอบด้วย พอลินิวคลีโอไทด์สองสายจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจน ส่วนยีน (gene) หรือหน่วยพันธุกรรม มีตำแหน่งอยู่บนดีเอ็นเอ เป็นช่วงของดีเอ็นเอที่ควบคุมและกำหนดลักษณะทางพันธุกรรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                   1. สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส   

          จุดประสงค์การเรียนรู้

                   เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและองค์ประกอบของดีเอ็นเอและยีนได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง ดีเอ็นเอและยีน
เรื่อง ดีเอ็นเอและยีน 18 ก.พ. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร