สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            โครโมโซม เป็นโครงสร้างที่เกิดจากการขดตัวของเส้นใยโครมาทินรอบโปรตีน จนทำให้มีลักษณะเป็นท่อนสั้น พบเมื่อมีการแบ่งเซลล์ ในระยะปกติ โครโมโซมจะคลายตัวกลับเป็นเส้นใยในนิวเคลียสเช่นเดิม

            โครโมโซม ประกอบด้วย ดีเอ็นเอ และโปรตีน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                   สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส   

            จุดประสงค์การเรียนรู้

                  เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถบอกที่อยู่ของโครโมโซมและอธิบายลักษณะของโครโมโซมได้

การวัดผลและประเมินผล

           1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

           2. การตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง โครโมโซม
เรื่อง โครโมโซม (1) 11 ก.พ. 63 (มีวีดิโอและใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร