สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     โครโมโซมมี 4 ลักษณะ ดังนี้ โครโมโซมแบบเมตาเซนทริค มีลักษณะคือมีเซนโทรเมียร์ อยู่บริเวณกึ่งกลางโครโมโซมแบบซับเมตาเซนทริค มีลักษณะคือเซนโทรเมียร์อยู่ใกล้กับกึ่งกลาง โครโมโซมแบบอะโครเซนทริค มีลักษณะคือเซนโทรเมียร์อยู่ค่อนไปทางปลายของโครโมโซม และโครโมโซมแบบทีโลเซนทริค มีลักษณะคือเซนโทรเมียร์อยู่ปลายด้านใดด้านหนึ่ง โดยโครโมโซมในนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์จะมีจำนวนลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                   1. สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส   

    จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

                  1. สร้างแบบจำลองโครโมโซมได้

                 2. อธิบายองค์ประกอบและประเภทของโครโมโซมได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. ประเมินจากชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง โครโมโซม
เรื่อง โครโมโซม (2) 14 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร