สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ลักษณะทางพันธุกรรม คือ ลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อ ๆ ไปได้ แบ่งเป็นลักษณะที่มีความแปรผันต่อเนื่อง และลักษณะที่มีความแปรผันไม่ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                    อธิบายความสำคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

            จุดประสงค์การเรียนรู้  เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ   

                   1. อธิบายความหมายของลักษณะทางพันธุกรรมได้

                  2. อธิบายความแตกต่างของลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่องกับลักษณะทางพันธุกรรมได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในใบกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง ลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม 11 ก.พ. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร