สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            ปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                    วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา

            จุดประสงค์การเรียนรู้

                    เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง ปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 7 ก.พ. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร