สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           มนุษย์จำเป็นต้องอาศัยสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติในการดำรงชีวิต เช่น ดิน อากาศ น้ำ แสง พืช และสัตว์ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติ โดยมนุษย์ที่อาศัยในแต่ละบริเวณก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้แตกต่างกัน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มากเกินไป ย่อมทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังก่อให้เกิดมลพิษ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา

    จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  1. วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

          2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1) 31 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร