สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การตีความให้ถึงแก่นเรื่อง ทำให้เราเข้าใจจุดประสงค์ของผู้แต่ง และการอ่านให้เกิดประโยชน์คือการนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิตจึงจะถือว่าการอ่านนั้นเกิดคุณค่าแก่ชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

  มีมารยาทในการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถบอกหลักการตีความและประเมินค่าได้

  2. สามารถเขียนเรื่องสั้นโดยใช้แนวคิดจากเรื่องแก้วหน้าม้าเป็นแนวคิดหลักได้

  3. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการวัด

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินเรื่องสั้น

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบประเมินเรื่องสั้น

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ภูมิใจในถิ่นตน
ชั่วโมง การอ่านตีความและประเมินค่า (แปรรูปวรรณกรรม)
เรื่อง การอ่านตีความและประเมินค่า (แปรรูปวรรณกรรม) 20 ก.พ.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม