สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การตีความ คือ การอ่านเพื่อให้เข้าใจความหมายความคิดสำคัญความรู้สึกและอารมณ์ต่าง ๆ ที่แสดงออกในงานเขียน และการประเมินค่า คือการใช้ดุลพินิจตัดสินคุณค่าของงานเขียน ว่าสิ่งนั้นดีหรือเลว เป็นคุณหรือเป็นโทษ มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น 

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถบอกความหมายของการตีความและประเมินค่าได้

  2. สามารถตีความและประเมินค่านิทานพื้นบ้านได้

  3. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการวัด

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ประเมินใบงาน

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 ใบงาน

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย ภูมิใจในถิ่นตน
ชั่วโมง การอ่านตีความและประเมินค่า
เรื่อง การอ่านตีความและประเมินค่า 17 ก.พ.63
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม